Home
2000 2001 2002
Anand +00/08 +01/06 Bacrot -01/03 Dreev +01/04 Gelfand +00/07 -00/06 Grischuk -00/12 Gurevich +00/05 Kasparov +00/01 =00/03 +01/07 -00/09 =01/02 -01/05 Khalifman -00/08 Kramnik =00/03 -01/01 +00/09 +01/05 +01/07 Krasenkow -00/11 Lputian -00/02 Morozevich +00/02 +01/01 Movsesian -00/05 -00/07 Polgar =01/02 Rublevsky +00/10 Shirov +00/04 +00/12 Short -01/06 Sokolov -01/04 Svidler +00/06 Tkachiev +01/03 Topalov -00/04 Van Wely +00/11 -00/01