Home
1834 1882 1904 1922
 1. La Bourdonnais
 2. McDonnell
 3. Staunton
 4. Anderssen
 5. Steinitz
 6. Morphy
 7. Loyd
 8. Zukertort
 9. Shinkman
 10. Chigorin
 11. Tarrasch
 12. Troitzky
 13. Lasker
 14. Maroczy
 15. Pillsbury
 16. Schlechter
 17. Marshall
 18. Rubinstein
 19. Nimzowitsch
 20. Capablanca
 21. Reti
 22. Alekhine
 23. Grigoriev
 24. Euwe
 25. Khan
 26. Menchik
 27. Purdy
 28. Flohr
 29. Kasparyan
 30. Reshevsky
 31. Botvinnik
 32. Nezhmetdinov
 33. Kotov
 34. Loshinsky
 35. Fine
 36. Keres
 37. Boleslavsky
 38. Smullyan
 39. Smyslov
 40. Estrin
 41. Bronstein
 42. Zagorovsky
 43. Geller
 44. Kholmov
 45. Taimanov
 46. Petrosian
 47. Korchnoi
 48. Stein
 49. Polugayevsky
 50. Larsen
 51. Tal
 52. Portisch
 53. Spassky
 54. Fischer
 55. Dvoretsky
 56. Hubner
 57. Andersson
 58. Karpov
 59. Timman
 60. Hashimoto
 61. Belyavsky
 62. Miles
 63. Nunn
 64. Kasparov