This browser is not Java-enabled.

Reference
Keen, World Chess Championship: Kasparov v Anand, 1995, Batsford
Khodarkovsky,Shamkovich, A New Era, 1997, Ballantine
(高橋啓訳『人間対機械』、1998、毎日コミュニケーションズ)